Global Innovation Talk I หัวข้อ “Co-creating & Commercializating Technological Innovation: Lessons from NUS Ecosystem”

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub) จัดงาน “Global Innovation Talk” กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก Professor Wong Poh Kam, Director of NUS Entrepreneurship Centre บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Co – creating & Commercializating Technological Innovation : Lessons from NUS Ecosystem”  โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมในการสร้างธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และได้รับความสนใจจากผู้บริหารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า รวมถึงบุคลากรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนกว่า 300 ท่าน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ได้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรด้วย

  

 

Previous

Next