เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ…

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด งานสานพลังเพื่อ “อนาคตประเทศไทย: ยุคเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย” โดยความร่วมมือของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมจำนวน 30 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน เป็นการ สานพลังเพื่อ “อนาคตประเทศไทย: ยุคเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย”

​งานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแสดงเจตจำนงในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรในทุกระดับเพื่อออกแบบนโยบาย มาตรการ และนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในการรับมือกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบสูงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับมหภาคและปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้กระบวนการออกนโยบายมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น รวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัยในปัจจุบัน จะช่วยให้สังคมดำเนินเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านทางสังคมได้อย่างราบรื่น นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

#cuihub #outreachอ่านต่อ

Previous

Next