พิธีเปิดโครงการ “SEED OF INNOVATION” Program

          เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ได้จัดพิธีเปิดอบรมโครงการ “SEED OF INNOVATION” Program ขึ้น บริเวณชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยโครงการ “SEED OF INNOVATION” Program มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการการสร้างนวัตกรรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Creative & Critical Thinking) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

การอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 17 กันยายน 2559 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น อ.ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์นิกม์ พิศลยบุตร จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MR.Surasit Sachdev จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น คุณเรืองโรจน์ (กระทิง) พูนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะธุรกิจ “สตาร์ทอัพ” (startup) คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง tarad.com และคุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ผู้ก่อตั้งสถาบันผู้นำแห่งอาเซียน และนักวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ปตท.สผ ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากร โดยในสัปดาห์แรกของการอบรม มี อ.ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ อาจารย์นิกม์ พิศลยบุตร และคุณเรืองโรจน์ (กระทิง) พูนผล ให้เกียรติเป็นวิทยากร

    

Previous

Next