งาน Ind-tech Hackathon

โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)    จัดงาน Ind-tech Hackathon เพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองที่จะเป็นต้นแบบที่จะนำมาพัฒนาเสริมสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) ให้สอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 ก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง

โดยงานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายใต้นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดผลิตภาพสูงสุด

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน หรือ ไม่เกิน 80 คน ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 พฤษภาคม 2560 ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.      ประชาชนชาวไทย ไม่จำกัด อายุ เพศ การศึกษา และต้นสังกัด

2.      เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์

3.      มีความสนใจในด้านการออกแบบ  การทำธุรกิจ หรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์

4.      ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุน รางวัล หรืออยู่ใน Incubator / Accelerator Program มาก่อน

5.      มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ และ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินโครงการฝึกอบรม “โครงการ Ind-tech Hackathon” ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทุกทีมจะได้โจทย์ 1 โจทย์เหมือนกัน และใช้เวลาในการหาทางออกหรือไอเดียในการแก้ปัญหา ภายในเวลา 48 ชั่วโมง ในการพัฒนาต้นแบบเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ ให้ดีที่สุด โดยแต่ละทีมต้องระดมความคิดในการหาทางออกหรือไอเดียในการแก้ไขปัญหาและเสนอแก่คณะกรรมการ โดยมี Mentor และวิทยากร ที่มีชื่อเสียงและอยู่ในวงการ Startup จำนวนมาก ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ Mentor เปรียบเสมือนผู้ให้คำแนะนำและไอเดียในแต่ละทีม วิทยากร เปรียบเสมือนผู้ให้ความรู้ก่อนการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเงินรางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 150,000 บาท เป็นรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท และรางวัล Popular Award  50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ ตามคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์

หรือ //goo.gl/forms/OmeGGnegLnkgPGAE3 ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมดังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09-3725-0808 / 0-22183106-7

Previous

Next