งานนิทรรศการ ครบรอบ 14 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

              เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) เข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการครบรอบ 14 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ณ อาคารสำนักงานสวนหลวงสแควร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งประเทศไทย  เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งนี้สร้างขึ้น

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (BIHAP) ของผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจฮาลาลของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมฐานข้อมูลวัตถุเจือปนในอาหารและสารเคมีฮาลาลที่รวบรวมจากทั่วทุกมุมโลก อีกทัั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า ตามนโยบาย Thailand Halal 4.0

 

Previous

Next