ก.ไอซีที จัดงาน “Digital Thailand 2016” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ก.ไอซีที จัดงาน “Digital Thailand 2016” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

             รมว.ไอซีที จัดทัพทั้งรัฐและเอกชน 59 หน่วยงานเป็นภาคีร่วมจัดงาน “Digital Thailand 2016” เปิดตัวแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ รวมพลคนไทยทุกภาคส่วนร่วมเดินหน้าพัฒนาประเทศ ระดมเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติร่วมโชว์ศักยภาพทั้งการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูงระบบสายและไร้สาย รูปแบบเมืองอัจฉริยะ Smart City/ Smart Farm ภาคการผลิต Digital Manufacturing/industry 4.0 ฯลฯ มุ่งเป้านำพาประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที เตรียมจัดงาน Digital Thailand 2016 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานจะมีทั้งการจัดนิทรรศการ การประชุมสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้และความเข้าใจด้านดิจิทัล ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ การต่อยอดความคิดในการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ

รูปแบบงานแบ่งเป็น 6 โซนหลัก ได้แก่ 1) โซนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (Digital Connectivity) การเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แนวทางการขยายเส้นทางการให้บริการภายในประเทศ การลงทุน Submarine Cable เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างต่างประเทศ เมืองอัจฉริยะ Smart City & Smart Mobility รวมถึงการแสดงนิทรรศการด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผู้ให้บริการด้านดิจิทัล 2) โซนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) ตัวอย่างเช่น e-Commerce แนวทางเพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการค้าขายออนไลน์ Smart Farm แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในภาคเกษตรกรรมด้วยแนวทางการจัดการกระบวนการผลิตทั้งระบบ Digital Manufacturing/Industry 4.0 การปฏิรูปกระบวนการผลิตแบบเดิมให้กลายเป็นระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ Digital Content การต่อยอดความคิดและการประยุกต์โดยใช้ดิจิทัลเพื่อโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ รวมถึง Digital Innovation การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3) โซนการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Society) ได้แก่ Digital Education การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ Digital Health การให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Life การใช้ชีวิตยุคใหม่ 4) โซนการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที ได้แก่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA นำเสนอ Digital Service การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วนของภาครัฐยุคใหม่ 5) โซนพัฒนากำลังคนเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Workforce) การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนาดิจิทัล และ 6) โซนสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Trust) ยกตัวอย่างเช่น Digital Payment การให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ยุคใหม่ Cybersecurity เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการเข้าสู่ Digital Economy

“นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเข้าร่วมในเวทีการประชุมสัมมนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักธุรกิจ นักวิชาการ และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศอีกมากมาย ทั้งในเวทีการประชุมวิชาการและการเสวนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ดร.อุตตม กล่าวในที่สุด

Previous

Next