กิจกรรม Innovation Bootcamp สัปดาห์ที่ 4

กิจกรรม Innovation Bootcamp จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Design Business Models / Pricing”  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 25 คน จาก 12 ทีมใน Incubation Program ของ CU Innovation Hub ได้ร่วมรับฟังการบรรยายและทำกิจกรรม Workshop โดยคณาจารย์จากศศินทร์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนา และบ่มเพาะให้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นสามารถนำออกสู่ตลาดได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

Previous

Next