กิจกรรม “กำเนิด X – MEN”

              เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ กำเนิด X – MEN ” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือ ระหว่างโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)  และ CU Dental Innovation Center ซึ่งในกิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มองโลกมองเรา : ถอดบทเรียนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ทพญ.ดร. อรุณี ลายธีระพงศ์ ผู้อำนวยการ CU Dental Innovation Center  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม และ อาจารย์ นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้ช่วยอธิการบดี งานวิจัยและนวัตกรรม มาร่วมการเสวนาแนะนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรมต่าง ๆ และแนวทางการสร้างความร่วมมือ ระหว่างโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ CU Dental Innovation Center โดยในงานมีบุคลากรทางทันตกรรม เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

  

Previous

Next